Cồn sinh học

  • Enzyme.
  • Men khô.
  • Chất kháng khuẩn.
  • Chất phá bọt.