Xử lý nước

  • Chất keo tụ và tạo bông.
  • Hóa chất dùng cho hệ thống lọc nước thẩm thấu ngược (RO).
  • PAC dùng trong trợ lắng nước.