Cao su và latex

  • Chất độn.
  • Than đen.
  • Hỗn hợp latex trộn sẵn.
  • Chất phá bọt.
  • Chất hoạt động bề mặt.
  • Chất phá màng.