Chất kết dính

  • Phụ gia hoạt động bề mặt.
  • Phụ gia thấm ướt.
  • Phụ gia phá bọt.
  • Phụ gia tăng chỉ số độ nhớt.
  • Phụ gia tăng độ dính.
  • Nhựa dùng cho chất kết dính (SBS; SIS).
  • Chất chống oxy hóa.