Sơn tôn và lon

 • Phụ gia láng mặt.
 • Phụ gia thấm ướt.
 • Phụ gia phân tán.
 • Phụ gia phá bọt.
 • Xúc tác axit.
 • Xúc tác blocked acid.
 • Phụ gia tăng dính.
 • Phụ gia kiểm soát tính lưu biến.
 • Bột độn chức năng cho ngành sơn phủ (Hydrous Kaolin, Barium Sulphate, Silica, Feldspar, Nepheline Syenite, ATH).
 • Bột màu oxit sắt, bột màu hữu cơ và bột màu vô cơ.
 • Bột than đen.