Sơn trang trí

  • Phụ gia tăng chỉ số độ nhớt HEC.
  • HPMC.
  • Xi măng trắng.
  • Bột cao lanh tự nhiên.
  • Bột silica.
  • Bột tràng thạch.
  • Quạt màu và bảng màu.
  • Bột màu hữu cơ và bột màu vô cơ.
  • Phụ gia phân tán.